Menu
1 - Припреми на вимето пред молзење
Припреми на вимето пред молзење

2 - Рачно молзење
Рачно молзење

Златни правила - Антибиотик
Златни правила - Антибиотик

Златни правила - напојување (1 дел)

Златни правила - напојување (2 дел)

Златни правила - напојување (3 дел)

Златни правила - напојување (4 дел)

Златни правила - напојување (5 дел)

Основни фактори за производство на млеко (1 дел)

Основни фактори за производство на млеко (2 дел)

Основни фактори за производство на млеко (3 дел)

Основни фактори за производство на млеко (4 дел)
Основни фактори за производство на млеко (4 дел)

Успешно телење и грижа (1 дел)
Успешно телење и грижа (1 дел)

Успешно телење и грижа (2 дел)

Успешно телење и грижа (3 дел)

Избирање на опрема за молзење (1 дел)

Избирање на опрема за молзење (2 дел)

Избирање на опрема за молзење (3 дел)

Избирање на опрема за молзење (4 дел)

Избирање на опрема за молзење (5 дел)

Видови на крави (прв дел)

Видови на крави (втор дел)

Видови на крави (трет дел)

Developed by: Total Communication SKP